Hana Pifková - Slovenský stemmer

  Úvod

  Cieľom projektu bolo vytvoriť slovenský stemmer podstatných mien. Ide o program, ktorý vyskloňované podstatné mená prevedie na základný tvar bez prípon. Takýto tvar sa využíva napríklad vo vyhľadávačoch, prípadne pri indexovaní a následnom prehľadávaní textových dokumentov.

  Zadanie

  Vytvoriť slovenský stemmer pre podstatné mená, zistiť jeho úspešnosť porovnaním ručne prevedených slov a slov prevedených programom. Následne sa pokúsiť o integráciu slovenského stemmera do vyhľadávacieho systému Lucene a experimentálne dokázať jeho funkčnosť.

  Motivácia

  Ako už bolo spomenuté, stemmery sa využívajú vo vyhľadávačoch. Vývoj slovenských riešení je však ešte len na začiatku. Google síce má vlastný slovenský stemmer, tento však tiež nie je úplne stopercentne funkčný. Voľne dostupný (prípadne dokonca open-source) slovenský stemmer zatiaľ neexistuje. Je to aj tým, že slovenčina je slovanský jazyk s piatimi ohybnými slovnými druhmi a gramatickými pravidlami, z ktorých každé je potvrdené nejakou výnimkou. Preto je vytvorenie slovenského stemmera náročnejšie ako napríklad anglického.

  Existujúce riešenia

  Existuje niekoľko komerčných stemmerov pre slovenčinu. Voľne dostupné sú však stemmery pre iné slovanské jazyky. My sme sa konkrétne inšpirovali pravidlami pre ruský stemmer naprogramovaný v jazyku Snowball (viac informácií a samotný algoritmus nájdete tu).

  Riešenie

  Riešením je čisto aplikácia v programovacom jazyku Java. Hlavnou triedou je Stemmer.java, obsahuje samotný algoritmus stemovania (k jednotlivým pravidlám sa ešte dostaneme). Na stiahnutie je aplikácia pripravená ako zrarovaný Eclipse projekt. Obsahuje všetky potrebné triedy, ako aj príklady testovacích vstupov a výstupov k nim prináležiacich.

  Vstupy a výstupy

  Ako vstup prijíma program textový súbor, v ktorom sú slovenské podstatné mená v rôznych tvaroch (musia byť oddelené whitespace-mi).

  Príklad vstupného súboru:

  práca prácou chodby umenie umením
  sladkosti
  vznášadlami balónikom
  hrdinami holúbätami
  srdieèko sviatku
  rasistom fľaškou hrochom hroch vrchoch
  dlane kosti krov krvi
  prstoch
  prstom
  Peter Petra
  svetrík sveter svetrom
  hrachom hrach strach

  Príklad výstupného súboru:

  práca         prác
  prácou        prác
  chodby        chodb
  umenie        umeň
  umením        umeň
  sladkosti     sladkosť
  vznášadlami   vznášadl
  balónikom     balónik
  hrdinami      hrdin
  holúbätami    holúb
  srdiečko      srdiečk
  sviatku       sviatk
  rasistom      rasist
  fľaškou       fľašk
  hrochom       hroch
  hroch         hroch
  vrchoch       vrch
  dlane         dlaň
  kosti         kosť
  krov          krov
  krvi          krv
  prstoch       prst
  prstom        prst
  Peter         Petr
  Petra         Petr
  svetrík       svetrik
  sveter        svetr
  svetrom       svetr
  hrachom       hrach
  hrach         hrach
  strach        strach

  Algoritmus

  1. Zo súboru sa načíta vstup (výsledkom je ArrayList<String>, čiže vstup je rozdelený na jednotlivé slová).
  2. Pre každé slovo zo vstupu sa spustí stemovací proces (aplikujú sa pravidlá). Výsledkom tohto procesu je výstupné slovo, respektíve koreň slova.
  3. Do výstupného súboru sa vypíšu tieto dvojice (slovo na vstupe - jeho koreň).

  Pravidlá

  Samotný stemmer funguje tak, že slovo, ktoré dostane, zbaví prípon. Pre podstatné mená je to opodstatnené, pretože predpony vždy menia význam slova (výlet vs. odlet, kdežto napríklad pre slovesá občas tento rozdiel nie je až taký badateľný). Prípon sa zbavuje postupne podľa nasledovného kľúča.

  Vytvorenie skupín prípon. Aby sme predišli tomu, že sa nám odstráni najprv kratšia prípona (napríklad v slove dievčatami chceme odstrániť "ami" a nie len "i"), rozdelíme si zoznam prípon (získaný z tabuľky skloňovania podľa vzorov) na isté levely tak, že na najvyššej úrovni sú prípony, ktoré nie sú obsiahnuté v iných. V nižších úrovniach sú potom prípony, ktoré v nich sú obsiahnuté, ale tak, že ak je nejaká prípona obsiahnuta v inej, musí byť na úrovni pod ňou. Takto sme vytvorili takýto graf prípon:

   pripony.gif

  Samotné pravidlá. Pre vstupné slovo sa potom prípony odstraňujú taktýmto spôsobom:

  1. Postupne (po leveloch) prechádzame graf prípon (od najvyššej po najnižšiu úroveň). Ak dané slovo končí danou príponou, pokračujeme krokom 2. Inak pokračujeme v prehľadávaní prípon. Ak sa slovo nekončí žiadnou príponou, pokračujeme krokom 7.
  2. Ak prípona začína na e alebo i a pred ňou sa nachádza d, t, n alebo l, ostránime príponu, posledné písmeno zvyšku nahradíme jeho mäkkým variantom (ď, ť, ň alebo ľ) a výsledok vrátime ako cieľový tvar (koreň). Inak pokračujeme krokom 3.
  3. Ak prípona patrí medzi prípony začínajúce na i, ktoré sú typické pre cudzie slová (napríklad situácia) a zvyšok slova končí na c, g, z alebo s (väčšina cudzích slov tohto typu končí na tieto písmená), odstránime príponu a k zvyšku pripojíme písmeno i a tento výsledný tvar vrátime ako cieľový tvar (koreň). Inak pokračujeme krokom 4.
  4. Overíme, či nepríde k overstemmingu ("prestemovaniu"). To by sa stalo, keby sme odstránili ako príponu niečo, čo príponou nie je. (Napríklad pre slovo hrach a príponu ach príde k overstemmingu.) Vo väčšine prípadov platí, že ak slovo po odstránení prípony obsahuje ešte nejaké samohlásky, respektíve v strede slova l, ĺ, r alebo ŕ, neprichádza k oversemmingu. Preto ak zvyšok slova obsahuje samohlásku, pokračujeme krokom 6. Ak obsahuje l, ĺ, r alebo ŕ, pokračujeme krokom 5. Inak vrátime ako výsledný tvar pôvodné slovo.
  5. Ak sa l, ĺ, r alebo ŕ nachádzajú na konci slova, prišlo k overstemmingu - vrátime pôvodné slovo ako výsledok. Inak pokračujeme krokom 6.
  6. Odstránime príponu. Pokračujeme krokom 7.
  7. Vyriešime niektoré výnimky. Ide hlavne o prípady, keď je lepšie mať koreň slova iný ako genitív singuláru. Napríklad slová sveter (svetra), sviatok (sviatku), bieliz (bielizňou), kotol (kotlom), tanec (tanca), keď odstránime poslednú samohlásku. Taktiež odstránime príponu um pre cudzie slová ako štúdium a podobne. Ak slovo končí na ic, je pravdepodobné, že k tomu prišlo ostemovaním pôvodného slova podobného slovu hubobníci - preto odstránime c a nahradíme ho písmenom k. (Mohlo by sa zdať, že by sme celú príponu ic mali nahradiť príponou ík, ale nie je tomu tak, pretože tento problém vyrieši krok 8.) Pokračujeme krokom 8.
  8. Najväčšie nepravidelnosti v skloňovaní podstatných mien vytvára genitív plurálu podstatných mien ženského a stredného rodu. Príklady: lampa - lámp, koza - kôz, mesto - miest, vlna - vĺn. Vbežnej reči platí, že prevažná väčšina podstatných mien, v ktorých je posledná slabika dlhá, je genitívom plurálu ženského alebo stredného rodu a základný tvar, ktorý hľadáme, má túto slabiku krátku. Preto, ak je posledná slabika dlhá, nahradíme dlhú hlásku alebo dvojhlásku jej krátkym variantom a výsledné slovo vrátime ako hľadaný základný tvar. Inak už nič nemeníme a vrátime slovo ako základný tvar.

  Problémy

  Ako už bolo spomenuté, slovenčina má veľa pravidiel a ešte viac výnimiek. Preto sme sa potýkali s istými ťažkosťami.

  Niektoré podstatné mená majú nepravidelné tvorenie množného čísla. Príklad: človek - ľudia, dieťa - deti. Tento problém sme neriešili - je možné vyriešiť ho, ale iba vytvorením tabuľky, resp. nejakého slovníka.

  Ďalším problémom boli pravidlá, ktoré sa navzájom "bili". Napríklad slovo lám je genitív plurálu od slova lama, kdežto slovo pán je nominatív singuláru a tým pádom by sme ho nemali meniť. Preto, ak sme narazili na takéto slová (typy slov), experimentálne sme určili približný pomer každého prípadu v bežnom článku a podľa toho upravili pravidlo, ktoré ich obhospodaruje. Tým sme minimalizovali počet nesprávne ostemovaných slov.

  Keďže náš stemmer bol vytvorený iba pre podstatné mená, je pracné a náročné pripravovať mu vhodné vstupy. Tento problém je ale v našom prípade riešitaľný iba naimplementovaním slovenského POS tagging-u  a to je dosť zložitý problém sám osebe, preto sme ho vrámci nášho projektu neriešili.

  Testovacie dáta

  Stemmer sme testovali na všetkých tvaroch všetkých vzorov podstatných mien (vzory.in), na problematických slovách (1.in a 2.in) a na dvoch článkoch zo stránky sme.sk (romovia.in a elektrina.in).

  Výsledky

  Na zhodnotenie úspešnosti sme vybrali dva články zo sme.sk, pretože sa tam nachádzajú slová, aké sa bežne vyskytujú v slovenských článkoch, v správnom pomere. Slová sme ostemovali ručne a potom porovnali s výsledkami stemmera. Tieto porovnania sa nachádzajú v súboroch elektrina1.xls a romovia1.xls.

  Úspešnosť stemmera s sme vyrátali ako pomer správne určených k celkovému počtu slov. Pre porovnanie sme vyrátali podobný pomer sn aj pre neopakujúce sa slová (tj že každé slovo sa započíta iba raz). Pre porovnávacie súbory nám vyšli výsledky takéto:

  s1 = 181 / 200 = 0,905

  sn1 = 124 / 138 = 0,898551

  s2 = 231 / 250 = 0,924

  sn2 = 195 / 213 = 0,915493

  Vidíme, že úspešnosť je pre neopakujúce sa slová nižšia než pre všetky. Z toho sa dá odvodiť, že pre často používané slová stemmer pracuje lepšie ako pre niektoré málo používané tvary. Celkovo sa úspešnosť pohybuje okolo 90 a viac percent, čo je vcelku úspech, keď vezmeme do úvahy, že sme nepoužili žiaden slovník s výnimkami a že slová ako ľudia a deti sú dosť často používané.

  Integrácia do Lucene

  Integráciu do Lucene sme vyriešili vytvorením vlastných podtried tried Analyzer (SlovakAnalyzer) a TokenFilter (SlovakFilter). Následne sme vytvorili jednoduchú konzolovú aplikáciu vhodnú na experimentovanie a debugovanie.

  Rozhodli sme sa experimentovať trošku aj so zoznamom stopwords - slov, ktoré sa nestemujú a hneď na začiatku stemovania tento proces zastavia. Príklad takéhoto zoznamu (značne okliešteného a neúplného, treba samozrejme rátať aj s tým, že keďže náš stemmer je použiteľný len na podstatné mená, niektoré slová v tomto zozname sú aj iným stemmerom stemovateľné (napríklad slovesá)) si môžete pozrieť tu.

  PRiebeh programu je nasledovný.

  Aplikácia najprv zaidexuje 5 predpripravených textových súborov (v každom sa kvôli prehľadnosti nachádzajú len dve slová, ale rožšírenie je úplne jednoduché - stačí zmeniť obsah súborov v priečinku files1).

  Následne si od používateľa vypýta query (používateľ zadá jednotlivé hľadané výrazy do konzoly) a prejde indexom dokumentov. Ak nájde v niektorom dokumente jeden/viac hľadaných výrazov (resp. výrazov s rovnakým koreňom, ako majú hľadané výrazy), vypíše na obrazovku názov súboru a skóre zhodnosti (ktoré mu pridelila ohodnocovacia funkcia vrámci Lucene).

  Program pracuje bez problémov, až na to, že skóre nadobúda podivné hodnoty. To je však vec Lucene a s našou aplikáciou to má spoločné len toľko, že to vyzerá zle pri zobrazení. Vyššie skóre znamená bližšiu podobnosť query a zaindexovaného súboru.

  Inštalácia a spustenie

  V oboch prípadoch ide  oprojekt v Jave, je potrebné mať nainštalovanú minimálne Javu 5. Potom treba zrarovaný projekt rozbaliť, v prípade integrácie do Lucene je potrebné mať stiahnutý aj balík Lucene. Následne treba projekty skompilovať a spustiť triedu Experiment (pre integráciu do Lucene) alebo triedu Zadanie (pre pôvodné zadanie).

  Tag page (Edit tags)
  • No tags

  Files 16

  FileSizeDateAttached by 
   1.in
  No description
  245 bytes21:07, 15 Jan 2009Hana.PifkovaActions
   1.out
  No description
  422 bytes21:08, 15 Jan 2009Hana.PifkovaActions
   2.in
  No description
  158 bytes21:07, 15 Jan 2009Hana.PifkovaActions
   elektrina.in
  No description
  1823 bytes21:07, 15 Jan 2009Hana.PifkovaActions
   elektrina1.xls
  výsledky 2
  33.5 kB21:06, 15 Jan 2009Hana.PifkovaActions
   lucene-core-2.4.0.jar
  lucene knižnice (potrebné pre spustenie projektu lucene_slovak_stemmer)
  799.77 kB21:06, 15 Jan 2009Hana.PifkovaActions
   lucene_slovak_stemmer.rar
  integrácia do Lucene (Eclipse projekt)
  17.08 kB21:04, 15 Jan 2009Hana.PifkovaActions
   pripony.gif
  No description
  69.65 kB00:25, 16 Jan 2009Hana.PifkovaActions
   romovia.in
  No description
  3.54 kB21:07, 15 Jan 2009Hana.PifkovaActions
   romovia1.xls
  výsledky 1
  50 kB21:06, 15 Jan 2009Hana.PifkovaActions
   SlovakAnalyzer.java
  No description
  1930 bytes21:22, 15 Jan 2009Hana.PifkovaActions
   SlovakFilter.java
  No description
  1581 bytes21:22, 15 Jan 2009Hana.PifkovaActions
   Stemmer.java
  trieda obsahujúca samotný stemovací algoritmus
  7.37 kB21:04, 15 Jan 2009Hana.PifkovaActions
   stemmer.rar
  slovenský stemmer (Eclipse projekt)
  15.68 kB21:04, 15 Jan 2009Hana.PifkovaActions
   stopwords_file.txt
  príklad zoznamu stop-slov
  527 bytes21:33, 15 Jan 2009Hana.PifkovaActions
   vzory.in
  No description
  2.69 kB21:07, 15 Jan 2009Hana.PifkovaActions
  You must login to post a comment.
  Powered by MindTouch Core